یلدا مبارک

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید
حضورخلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ بهبانگ بلند می‌گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
به جان دوست که غم پردهبر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیاراست
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید
نخست موعظه پیر صحبت این حرف است
کهاز مصاحب ناجنس احتراز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
بر اونمرده به فتوای من نماز کنید
وگر طلب کند انعامی از شما حافظ
حوالتش به لبیار دلنواز کنید

 

                                                           حافظ

 

/ 1 نظر / 36 بازدید